Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Voorlopig uitstroomperspectief


 
Vanaf schooljaar 2014/2015 is alleen het basisschooladvies leidend voor toelating in het vervolgonderwijs. Er wordt geen eindtoets meer gebruikt voor het opstellen van het advies. Deze eindtoets (onze school heeft gekozen voor Route 8) wordt pas na de aanmelding van de leerlingen op het VO afgenomen.
Het is daarom van belang dat het basisschooladvies goed onderbouwd is en recht doet aan de capaciteiten en inzet van de leerling.
 
Wij hebben ervoor gekozen om al in groep 6 te beginnen met het geven van een indicatie van het uitstroomniveau. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Hiervoor kijken we naar:
  • De gegevens van de Citotoetsen die in een tabel weergegeven worden en die het niveau van de leerling inzichtelijk maakt.
  • De gegevens die we krijgen vanuit de methodegeboden toetsen
  • De observaties van de leerkracht en de inzichten die we van de kinderen krijgen in de dagelijkse ontmoeting in de klas en daarbuiten. Hierbij maken we gebruik van leerlingprofielen. Deze leerlingprofielen zijn uitgegeven door de VO scholen van Roermond en Venlo. Hierin staan de leerlingkenmerken beschreven voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
Bij het voorlopige uitstroomperspectief zal er in de groepen 6 en 7 in principe altijd gesproken worden over een combinatie van niveaus. Er wordt dus nog geen eenduidige indicatie gegeven. Dus VMBO-K/VMBO-T of VMBO-T/Havo of Havo/VWO.
Het eindadvies zal wel een enkelvoudig, eenduidig advies zijn.
 
In de praktijk betekent dit:
 
Groep 6
In maart (na de afname van de Cito M6 toetsen) bekijkt de leerkracht samen met de teamleider alle resultaten (de Citoresultaten, maar ook die van de methodegebonden toetsen en van de observaties van de leerkracht) van de leerlingen en wordt er een voorlopig uitstroomperspectief geformuleerd.
De bevindingen worden met de ouders en de leerlingen besproken. In dit gesprek wordt gesproken over wederzijdse verwachtingen en worden afspraken gemaakt over het vervolg om het uitstroomperspectief te kunnen realiseren.
Aan het einde van het schooljaar vindt er een warme overdracht plaats.
 
Groep 7
In groep 7 wordt dezelfde procedure gehanteerd als in groep 6 met het enige verschil dat de leerkracht al aan het begin van het schooljaar de afspraken met de leerling bespreekt die er in groep 6 gemaakt zijn. Wat betekenen deze afspraken voor de start in groep 7?
 
Groep 8
Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht met iedere leerling de afspraken die er gemaakt zijn in groep 7. Wat betekenen deze voor de start in groep 8?
In het najaar in groep 8 formuleert de leerkracht van groep 8 de voorlopige eindadviezen. Ook hierbij kan de teamleider betrokken worden.
Dit voorlopige eindadvies zal na de herfstvakantie met de ouders en de leerling besproken worden.
Na de afname van de Cito M8 toetsen worden alle resultaten weer bekeken door de leerkracht en de teamleider. De leerkracht van groep 7 sluit hier ook bij aan.
Hieruit volgt het definitieve advies dat in februari gegeven zal worden. Dit wordt vastgelegd in een onderwijskundig rapport.