Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Medezeggenschapsraad


 
De medezeggenschapsraad (MR) is een raad van leerkrachten en ouders; volgens de wet moet op elke school een MR zijn. In de MR vindt direct overleg plaats tussen ouders en leerkrachten over zaken die de school aangaan en die door de minister wettelijk zijn vastgelegd. De MR geeft advies aan het schoolbestuur of heeft instemmingsrecht op bestuursvoorstellen. Het MR-reglement ligt op school ter inzage. Ook is alle informatie over de MR te vinden op de website van de school.
 
Voor de stichting Kerobei, met meer dan één school onder haar beheer, geldt een verplichte Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de MR'en van de scholen "indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen".
 
In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden.
 
Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR'en. De informatieoverdracht en communicatie tussen GMR en MR'en zijn belangrijke aandachtspunten.
GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR'en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
 
Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite www.infowms.nl.
 


MR Bosdael

Najima Assbai (oudergeleding)
Wendy Bloemers (personeelsgeleding)
Kim van Leipsig (oudergeleding)
Tiny Schoolmeesters (personeelsgeleding)
Elif Simons (personeelsgeleding)
Leon Steeghs (oudergeleding)
 


GMR Kerobei
Voorzitter
Dhr. Chr. Eulenpesch, ouder Titus Brandsmaschool
 
Vice-voorzitter/secretaris
Dhr. B. Klerken, leerkracht 't Palet
 
Leden
Mevr. J. Benders, orthopedagoog
Dhr. R. Ewals, ouder Passepartout
Mevr. J. van Heugten, leerkracht De Bolleberg
Mevr. G. Knorr, ouder De Springbeek
Dhr. M. Lenders, leerkracht De Springbeek
Mevr. I. Lücker, co-teacher interne ambulante dienst
Mevr. H. Suilen, Coördinatie & Coaching Kerobei (auditor)
Dhr. M.  Willems, ouder Titus Brandsmaschool
 
De GMR is te bereiken via het stafkantoor van Kerobei