Bösdael Centrum voor het Kind
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
Tel: 077-4748216
info@bosdael.kerobei.nl

Postadres:
Meester Bosmanshof 1
5953DM Reuver
 

Klachtenregeling


 
Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een nota Klachtenregeling. Informatie daarover treft u aan op de website van Kerobei onder het hoofdstuk organisatie.
 
Deze zaken worden in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of andere directbetrokkenen besproken. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt, goed luistert en samen naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersonen. Deze laatste zijn door het bestuur aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen. De interne contactpersonen bij ons op school zijn Nellie Boonen en Elif Simons. Elke ouder of elk kind kan contact met hen opnemen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.
 
In het overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (zie adressenlijst).

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor ons bestuur zijn dat F. Heldens, M. van Megen en B. Woltering.
Met klachten over seksueel geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en extremisme kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.
Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.
 


Vertrouwenspersonen Kerobei:

Dhr. F.T.M. Heldens
077 474 2463
frans.heldens@planet.nl
 
Dhr. B.J.M. Woltering
06 53840383
benwoltering@ziggo.nl
 


Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die in stand wordt gehouden door "Onderwijsgeschillen".
 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
 
Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
 
Ter bescherming van de belangen van alle directbetrokkenen neemt de klachtencommissie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van alle zaken. De leden van de klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. 
 


Inspectie/meldpunt vertrouwensinspecteurs
 
www.onderwijsinspectie.nl