Missie en visie

Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen.

Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Het Centrum voor het Kind wil het bruisende middelpunt van de wijk zijn, waar kinderen, ouders, ouderen, andere bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten; iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel in als buiten het Centrum.

Op Bösdael hebben we de ambitie van Kerobei in ons koerstraject vertaald naar de volgende uitspraken:

“Op Bösdael zijn wij ervan overtuigd dat kinderen….”

 • …. zich veilig moeten voelen om tot leren en ontwikkelen te komen.
 • …. leren door te ontdekken.
 • …. willen leren.
 • …. keuzes willen maken
 • …. van nature nieuwsgierig zijn.
 • …. hun eigen ontwikkeltempo hebben en mogen hebben.
 • …. leren als ze vertrouwen ervaren.
 • …. zich gehoord en gezien voelen.
 • …. zich ontdekken / leren kennen.
 • …. op verschillende manieren leren.
 • …. worden geïnspireerd door een rijke en uitdagende leeromgeving.
 • …. anderen nodig hebben om tot leren te komen.
 • …. leren als het betekenis heeft.

Om dit optimaal te stimuleren bij onze leerlingen vormen de onderstaande ontwikkelthema’s de basis voor de schoolontwikkeling in de schoolplanperiode
2019-2023:

Eigenaarschap voor iedereen
Leerlingen en professionals volgen hun eigen leerproces en leren samen met anderen, waarbij ze zelf mede regisseur zijn van hun leeropbrengsten. Ze benutten hun eigen kwaliteiten en die van anderen in dit proces.

Rijk, uitdagend en levensecht leren
Ons aanbod is doelgericht, rijk en uitdagend door inzet van (externe)experts. Het leren en ontwikkelen vindt binnen én buiten de school plaats.

Leeromgeving flexibel en betekenisvol
We leren overal en met iedereen samen, in een uitdagende omgeving met veel diversiteit in leerstijlen, leermiddelen en niveaus.

ICT als modern leermiddel
ICT wordt als middel doeltreffend, verrijkend en flexibel gebruikt om het persoonlijk
leerproces van kinderen te ondersteunen en onze communicatie te versterken.

Rol van de professional
De leerkracht stelt het kind in staat om mede regie te nemen over het leren en ziet
onderwijsbehoeften vanuit persoonlijkheidskenmerken en leerlijnen. Hij benut ieders kwaliteiten om het ontwikkelen van zichzelf en de ander zo passend mogelijk vorm te geven.

De participanten binnen Bosdael Centrum voor het Kind gaan uit van een gezamenlijke Missie en Visie:

Onze kernkwaliteiten zijn: inspirerend, relativerend, creatief, inlevingsvermogen en doelgericht.
Op onze school wordt de visie op opvoeding vertaald via de drie kapstokregels.

Vanuit de kapstokregels wordt er vormgegeven aan omgangsregels die zorgvuldig en intensief onder de aandacht worden gebracht bij alle partijen die bij school betrokken zijn. Op deze manier besteden wij permanent, samen met kinderen, aandacht aan het pedagogisch klimaat.

Pestgedrag wordt niet geaccepteerd; indien nodig hanteren wij een onderbouwde aanpak om het op te lossen.

Bösdael Centrum voor het Kind gaat voor een centrale rol in de wijk. De maatschappelijke functie van onze school zien we als een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hierbij zoeken we o.a. de samenwerking met ouderen (onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op een regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen) en mensen met een beperking. Ook werken we soms samen met verenigingen.

De ontmoeting met kinderen en volwassenen uit ons buurland Duitsland krijgt een bijzondere plaats. Op die manier geven we invulling aan goed burgerschap en krijgen kinderen een bredere kijk op de wereld om hen heen. Sinds kort mogen we onszelf Euregioschool noemen.

De directe omgeving van de school biedt veel variatie. De Maas, bossen, velden en wandelpaden, een zwembad, een sporthal, een school voor voortgezet onderwijs, een nieuwbouwwijk, een zorgcentrum, de dorpskern. Er zijn kansen te over om op ontdekking te gaan.

Op Bösdael word je uitgedaagd om zelf na te denken over je eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door kindgesprekken (dit is sterk in ontwikkeling) en ontwikkelgesprekken met collega’s. Vanuit samenwerkend leren worden verschillen gezien en benut. Er is ruimte voor kinderen én collega’s om eigen keuzes te maken om op die manier elk talent zo optimaal mogelijk te benutten.

Omdat bewegingsonderwijs en sporteducatie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, participeert basisschool Bösdael in het project De Sportieve School. Door middel van dit project worden kinderen gestimuleerd om naast het bewegingsonderwijs op school gebruik te maken van sportvoorzieningen in de omgeving.