Missie en visie

Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen.
 
Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Het Centrum voor het Kind wil het bruisende middelpunt van de wijk zijn, waar kinderen, ouders, ouderen, andere bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten; iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel in als buiten het Centrum.

De participanten binnen Bosdael Centrum voor het Kind gaan uit van een gezamenlijke Missie en Visie:

Onze kernkwaliteiten zijn: inspirerend, relativerend, creatief, inlevingsvermogen en doelgericht.
Op onze school wordt de visie op opvoeding vertaald via de drie kapstokregels.

Vanuit de kapstokregels wordt er vormgegeven aan omgangsregels die zorgvuldig en intensief onder de aandacht worden gebracht bij alle partijen die bij school betrokken zijn. Op deze manier besteden wij permanent, samen met kinderen, aandacht aan het pedagogisch klimaat.

Pestgedrag wordt niet geaccepteerd; indien nodig hanteren wij een onderbouwde aanpak om het op te lossen.

Bösdael Centrum voor het Kind gaat voor een centrale rol in de wijk. De maatschappelijke functie van onze school zien we als een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hierbij zoeken we o.a. de samenwerking met ouderen (onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op een regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen) en mensen met een beperking. Ook werken we soms samen met verenigingen.

De ontmoeting met kinderen en volwassenen uit ons buurland Duitsland krijgt een bijzondere plaats. Op die manier geven we invulling aan goed burgerschap en krijgen kinderen een bredere kijk op de wereld om hen heen. Sinds kort mogen we onszelf Euregioschool noemen.

De directe omgeving van de school biedt veel variatie. De Maas, bossen, velden en wandelpaden, een zwembad, een sporthal, een school voor voortgezet onderwijs, een nieuwbouwwijk, een zorgcentrum, de dorpskern. Er zijn kansen te over om op ontdekking te gaan.

Op Bösdael word je uitgedaagd om zelf na te denken over je eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door kindgesprekken (dit is sterk in ontwikkeling) en ontwikkelgesprekken met collega’s. Vanuit samenwerkend leren worden verschillen gezien en benut. Er is ruimte voor kinderen én collega’s om eigen keuzes te maken om op die manier elk talent zo optimaal mogelijk te benutten.

Omdat bewegingsonderwijs en sporteducatie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, participeert basisschool Bösdael in het project De Sportieve School. Door middel van dit project worden kinderen gestimuleerd om naast het bewegingsonderwijs op school gebruik te maken van sportvoorzieningen in de omgeving.