Aanmelding en toelating

Aanmelding
Kinderen die voor het eerst de basisschool bezoeken worden door hun ouders in januari voorafgaande aan het schooljaar van toelating aangemeld door het invullen van een voorlopig-aanmeldingsformulier. De betreffende ouders krijgen vroegtijdig bericht over de dag van aanmelding. Enkele weken voor de aanmelding is er een informatieavond over de school.

Uiteraard is aanmelding op andere momenten ook mogelijk.
Tussen de 8 en 10 weken voor de verwachte startdatum bekijkt de teamleider of plaatsing mogelijk is. De ouders krijgen hierover bericht. Enkele dagen voor de startdatum worden het kind en de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

De maandag na de 4e verjaardag mag het kind voor het eerst naar school.

Toelating
Het bestuur van een bijzondere school heeft de mogelijkheid om met een beroep op de vrijheid van richting toelating van leerlingen te weigeren. Het besluit om een leerling niet toe te laten moet schriftelijk en met redenen omkleed worden medegedeeld aan de ouders. Daarbij wordt de ouders gewezen op de mogelijkheid om bij het bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen deze beslissing.

Leerplicht
Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. Wanneer het kind echter nog geen 6 jaar is, mag het 5 uren per week thuisblijven van school. Deze mogelijkheid is geschapen om het kind te ontlasten, wanneer zou blijken dat een volledige week te veel zou zijn. Dit moet wel vooraf worden meegedeeld aan de directeur van de school.

Uw kind aanmelden