Ouders

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad van leerkrachten en ouders; volgens de wet moet op elke school een MR zijn. In de MR vindt direct overleg plaats tussen ouders en leerkrachten over zaken die de school aangaan en die door de minister wettelijk zijn vastgelegd. De MR geeft advies aan het schoolbestuur of heeft instemmingsrecht op bestuursvoorstellen. Het MR-reglement ligt op school ter inzage. Ook is alle informatie over de MR te vinden op de website van de school.

Voor de stichting Kerobei, met meer dan één school onder haar beheer, geldt een verplichte Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van de MR’en van de scholen “indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen”.

In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden.

Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als de MR’en. De informatieoverdracht en communicatie tussen GMR en MR’en zijn belangrijke aandachtspunten. GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR-leden worden uit de ouders en de leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR’en. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite www.infowms.nl.

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) organiseert, samen met teamleden, activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, uitstapjes, de sportdag, schoolfotograaf en de kledinginzameling. Daarnaast adviseert de OV de MR en het team over allerlei zaken betreffende het onderwijs, de leerlingen en de ouders.

De OV vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Met deze ouderbijdrage kan de OV activiteiten organiseren. Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 17,50.

Textielinzameling

Textiel voor het goede doel
Is uw zoon alweer uit zijn kleren gegroeid? Of heeft u net nieuwe gordijnen gekocht en nog geen goede bestemming voor de oude gevonden?

Breng deze dan mee naar school en geef het een nieuwe toekomst! Dan draagt u niet alleen bij aan een beter milieu, maar helpt u ook de school financieel een beetje. Op de speelplaats staat een textielcontainer van Stichting KICI. U kunt daar het hele jaar door iedere dag uw oude textiel kwijt.

KICI is een professionele textielinzamelaar, actief sinds 1975 en verzorgt in de gemeente Beesel al geruime tijd een gedeelte van de textielinzameling.