Passend onderwijs

Passend onderwijs op Bösdael

Nieuwe leerlingen
Wanneer een kind ongeveer 3 jaar is, melden ouders het aan bij school. Dit is de zogenaamde voorlopige aanvraag. Deze wordt, 6 weken voordat het kind gaat starten, al dan niet definitief gemaakt. In de tussenliggende periode wordt er door de leerkracht en/of de teamleider gekeken of de betreffende leerling speciale onderwijsbehoeften heeft.
 
Wanneer dit het geval is, zal er samen met ouders, de voorschoolse opvang, leerkracht, teamleider en mogelijk andere betrokkenen in beeld gebracht worden wat de ondersteuningsbehoefte van deze leerling is en wat de school hierin kan betekenen. Hierbij wordt er zowel naar het kind gekeken als naar de groep (leerlingen en leerkracht) waar het kind in komt.
 
Er zijn dan twee opties:

  • De leerling wordt geplaatst en er zal een handelingsplan opgesteld worden dat steeds bijgesteld en geëvalueerd wordt.
  • De leerling wordt niet geplaatst en de school gaat samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dit heet ‘zorgplicht’.

Leerlingen die al op school zitten
Het kan ook voorkomen, dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die al op school zitten, groeit.
De school brengt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart en zal d.m.v. groepsplannen en/of individuele handelingsplannen aan de slag gaan. Ouders worden hierin altijd betrokken. Hierbij kan ook de orthopedagoog van de BCO geraadpleegd worden.
Het plan kan dan verder aangescherpt worden, maar er kan ook besloten worden om een onderzoek te laten doen, of om andere experts in te schakelen.
 
Het doel is altijd om de onderwijsbehoefte van het kind helder te krijgen. Wat heeft deze leerling nodig en kan de school dat bieden? Ook hier wordt er niet alleen naar de individuele leerling gekeken, maar ook naar de gehele groep waarin de betreffende leerling zit.
 
Wanneer de school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zal er samen gezocht worden naar de beste plaats voor het kind. Hierbij is altijd de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning betrokken, omdat via deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd.

Nieuwe leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan aangemeld worden of leerlingen die van buiten de gemeente Beesel komen.

In de meeste gevallen betreft het hier een verhuizing.
Wanneer een leerling aangemeld wordt op onze school, zal er altijd een gesprek met ouders plaatsvinden en zal er contact opgenomen worden met de school van herkomst.

Ook nu zullen de onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht worden en zal er gekeken worden of onze school daaraan tegemoet kan komen. Zo niet dan zal er ook nu samen gezocht worden naar de beste plek voor deze leerling.