Kerobei

Basisschool Bösdael

Op Basisschool Bösdael wordt gewerkt vanuit units. Elke unit bestaat uit 3 of 4 basisgroepen. De basisgroep vormt de thuisbasis voor elk kind. De basisgroep kent vaste leerkracht(en) en bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. De kinderen starten en eindigen hun schooldag in de eigen basisgroep. Vanuit de basisgroep wordt er groepsoverstijgend gewerkt binnen de unit, waarbij kinderen instructies krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. In de unit zijn meerdere leerkrachten samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten. Er is ruimte om samen te werken tussen leerkrachten en kinderen binnen de unit. De leerkracht voert leergesprekken met individuele kinderen. Er is veel ruimte en tijd om te bewegen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit schooljaar staat het aanbieden en werken vanuit leerlijnen en leerdoelen op het gebied van rekenen centraal tijdens onze schoolontwikkeling.

UNIT 1-2
In unit 1-2 leren en spelen leerlingen tussen de 4 en 7 jaar van én met elkaar. De activiteiten worden verzorgd rondom een thema, dat de basis vormt voor ons aanbod. Hierin spelen een aantal activiteiten een centrale rol: spelen in hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, grote en kleine kringen, werklessen. Alle vak vormingsgebieden komen in thema’s aan de orde: sociaal- emotionele ontwikkeling, voorbereidend taal en rekenen, spel, creatieve vorming en wereldoriëntatie. Een belangrijk uitgangspunt voor
het onderwijs in unit 1-2 is Bodymap. Bodymap richt zich op de versterking van de natuurlijke ontwikkeling via beweging. In ons onderwijs uit zich dit vooral door het centraal stellen van beweging en spel in onze onderwijstijd.

UNIT 3-8
In de unit 3-4, 5-6 en 7-8 wordt unit overstijgend gewerkt. Vak inhouden worden aangeboden in kleine instructiegroepen van maximaal 8 tot 10 kinderen. Leerlingen werken aan taken die zoveel mogelijk zijn afgestemd op het kind qua kind kenmerken, niveau en manier van leren. Verwerking van lesstof vindt plaats middels werklessen, dagtaken, weektaken, spel en beweging en thematisch werken. Ook in unit 3-8 is Bodymap zichtbaar en is er ruimte en tijd om te bewegen. Leerprocessen worden
samen met kinderen gevolgd, persoonlijke kind gesprekken vormen hiervoor de basis.

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over een aantal extra faciliteiten die het mogelijk maken om ons
onderwijs meer betekenisvol in te richten:

  • Schoolbibliotheek
  • Technieklokaal
  • Speellokaal

Het MT bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De directeur is meerscholendirecteur binnen het cluster van scholen in Beesel. Dit cluster bestaat uit basisschool Bösdael, basisschool Het Spick en basisschool De Meander. Binnen passend onderwijs participeert ook basisschool de Triolier in het cluster.
 
De directeur draagt de algemene verantwoordelijkheid en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkrachten. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
 
Binnen het gebouw is er een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een schoolbibliotheek. Met deze instanties wordt in doorgaande lijn intensief samengewerkt in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

De school wordt bestuurd door de stichting Kerobei.
Onder dit bestuur vallen basisscholen in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een school voor hoogbegaafde leerlingen.
De scholen binnen Kerobei realiseren passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen van 0 tot 14 jaar.