Basisschool Bösdael

Ouders in de school

Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. We zien ouders als belangrijkste partner in het leerproces van onze leerlingen. Zowel school als ouders willen immers het beste voor de leerling.

Op basisschool Bösdael worden ouders op diverse manieren bij het onderwijs betrokken:

Medezeggenschapsraad

Basisschool Bösdael heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit 6 personen. Dit zijn 3 ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen uit en door ouders, de personeelsleden worden gekozen uit en door het personeel. De MR heeft het recht en de plicht om mee te denken en beslissen over een aantal schoolzaken. Te denken valt aan de ouderbijdrage, vakantierooster, formatie enz.

De MR krijgt informatie van de school, zodat ze weten wat er op school speelt. Voor sommige zaken heeft de MR de bevoegdheid advies te geven, het zogenaamde adviesrecht, terwijl de MR voor andere zaken instemming moet geven, het zogenaamde instemmingsrecht. Vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar.

De oudergeleding van de MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Leon Steeghs
  • Karin Suntjens
  • Josine Beulen

U kunt de oudergeleding bereiken via het e-mailadres: mr.bosdael@kerobei.nl

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) organiseert, samen met teamleden, activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, uitstapjes, de sportdag, schoolfotograaf en de kledinginzameling. Daarnaast adviseert de OV de MR en het team over allerlei zaken betreffende het onderwijs, de leerlingen en de ouders. Als school maken wij veelvuldig gebruik van de vrijwillige hulp van ouders.

Draagt u ook graag een steentje bij aan de activiteiten op school, mail dan gerust uw vragen of aanmelding naar: ov.bosdael@kerobei.nl