Samen tegen pesten

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met veel plezier naar school komen in een veilige schoolomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om een sterk pedagogisch klimaat te creëren waarbinnen kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Binnen dit sterk pedagogisch klimaat besteden wij veel aandacht aan hoe we omgaan met elkaar.

Mocht onverhoopt toch pestgedrag voorkomen dan treedt ons pestprotocol in werking. Dit pestprotocol richt zich op alle betrokkenen bij een casus. Op basisschool Bösdael hanteren wij de ‘vijfsporenaanpak’. Deze aanpak betrekt de volgende betrokkenen bij het proces om het pesten te stoppen, veiligheid en vertrouwen terug te brengen en het pestgedrag in de toekomst te voorkomen:

  • De pester, door hem/haar op zijn/haar gedrag aan te spreken.
  • Het gepeste kind, door te luisteren en het verhaal serieus te nemen.
  • De zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen.
  • De leerkracht, die pestgedrag in de groep aan de orde stelt en samen met de leerlingen regels vastlegt.
  • De ouders, door over pesten te praten en het pesten aan te kaarten bij de leerkracht of schooldirectie.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via ZIEN!, voor alle jaargroepen. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen ook zelf een digitale leerling vragenlijst in ten aanzien van hun eigen veiligheidsbeleving.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De taak van anti-pestcoördinator hebben wij binnen onze school weggezet bij de teamleiders, Daphne Hoeben en Anouk Huijs.

De vertrouwenspersonen op onze school zijn leerkrachten Marijn Schwillens (marijn.schwillens@kerobei.nl) en Kelly Huijs (kelly.huijs@kerobei.nl).